top of page

ДЕЈНОСТИ

Целосен тим на инженери и соработници учествуваат во изработка проект план за Вашиот иден дом или деловен објект. Со нашето долгодишно искуство и соработка со голем број на надворешни соработници и институции брзо и во целост ќе ја реализираме Вашата идеа за изградба на нов или реконструкција на постоечки објект.

Нашата компанија за вршење на надзор на изградба на градби од прва категорија (согласно Законот за градење) поседува лиценца А за надзор, а за градби од втора категорија (согласно законот за Градење) поседува лиценца Б за надзор.

.

Безбедноста и здравјето при работа (БЗР) претставува едно од основните права на работниците

.

Фотоволтаична централа е посебен електричен систем кој произведува енергија од обновлив и неисцрпен извор, сонцето. Во суштина, постојат два вида фотоволтаични системи: Системи поврзани со мрежа и Самостојни системи. Врз основа на Вашите потреби изработуваме целосна проектна документација потребна за целона изведба, приклучување и ставање во финална употреба на фотоволтаичната централа.

.

- ЕЛАБОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

- ЕЛАБОРАТ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ МАТЕРИИ

- ПЛАН ЗА ЕВАКУАЦИЈА СПАСУВАЊЕ ВО ВОНРЕДНИ СИТУАЦИИ

- ПЛАН ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ И ДРУГИ НЕСРЕКИ

- ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИИ

- ПРОЦЕНА НА ЗАГРОЗЕНОСТ ОД ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ И ДРУГИ НЕСРЕКИ

- СКИЦА ЗА ЕВАКУАЦИЈА СПАСУВАЊЕ ВО ВОНРЕДНИ СИТУАЦИИ

- ЕЛАБОРАТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

-откуп на земјиште   

-посредување при склучување на договори   

-посредување при договори за купопродажба   

-запишување на права на недвижности   

-водење на постапка пред надлежен орган

Просторното и урбанистичкото планирање е континуиран процес кој се обезбедува со изработување, донесување и спроведување на Просторен план, урбанистички планови, урбанистичко-планска документација, регулациски план на генерален урбанистички план и урбанистичко-проектна документација, со цел да се обезбеди уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина и природата.

Концептуален пристап во изработката на ентериерни решенија со јасна графичка презентација и 3D визуелизација. Преку интеграција на креативноста на нашиот тим и желбите на инвеститорот,  создаваме современи и модерни решенија за секој тип простор. Желбите и финансиските можности на инвеститорот секогаш се на прво место.

.

.

bottom of page